Allmänna villkor

version 2021-09-01

1. Tillämpningsområde m.m.

1.1 Vid Zenit Advokatbyrå bedrivs advokatverksamhet genom Zenit Advokatbyrå CL AB, Zenit Advokatbyrå HJ AB, Advokat Lars Björk med firma Zenit Advokatbyrå, samt Zenit Advokatbyrå EH AB. Dessa allmänna villkor ska tillämpas för alla uppdragsavtal som ingås mellan å ena sidan klienten och å andra sidan advokaten, dennes eventuella biträden och den advokatbyrå där dessa verkar. Om inte annat skriftligen avtalats anses klienten ha accepterat dessa allmänna villkor.

 

2. Förhållandet till god advokatsed m m

2.1 Dessa allmänna villkor gäller endast i den mån inte annat följer av tvingande lag, god advokatsed eller avtal.

 

3. Uppdragets utförande

3.1 För varje uppdrag finns en uppdragsansvarig advokat. Uppdragsansvarig advokat har full handlingsfrihet att internt utse de jurister som denne bedömer bör hantera uppdraget.

3.2 Advokatbyråns rådgivning och biträde anpassas efter förhållandena i det specifika uppdraget, de fakta som presenteras oss och de instruktioner som lämnas advokatbyrån.

3.3 Advokatbyråns rådgivning omfattar aldrig bedömningar eller utlåtanden beträffande skattemässiga eller redovisningsmässiga konsekvenser.

3.4 Advokatbyråns uppdrag innefattar en rätt för advokatbyrån att vidta de åtgärder som advokatbyrån anser lämpliga för att utföra det uppdrag som advokatbyrån anlitats för och i samband med det ådra klienten skäliga kostnader.

 

4. Lämnande och mottagande av uppdrag

4.1 Uppdrag kan lämnas muntligen eller skriftligen, inklusive e-post.

4.2 Advokatbyrån utgår från att anvisade kontaktpersoner är behöriga att lämna de instruktioner som advokatbyrån får under ärendets gång. Detta gäller även om skriftlig fullmakt eller annan dokumentation som utvisar behörighet inte har uppvisats.

 

5. Identitetskontroll

5.1 I syfte att uppfylla lagstadgade skyldigheter kan advokatbyrån komma att behöva kontrollera identitetshandlingar avseende klienter och andra personer som för klienters räkning är inblandade i uppdraget. För juridiska personer gäller i förekommande fall detsamma för de fysiska personer som företräder bolaget. Advokatbyrån kan därför komma att be klienterna att förse advokatbyrån med identitetshandlingar.

 

6. Kommunikation

6.1 Om klienten inte lämnat advokatbyrån andra instruktioner får advokatbyrån kommunicera med klienten via e-post. E-post är ett effektivt sätt att kommunicera på men kan innebära risker ur säkerhets- och sekretessynpunkt. Advokatbyrån åtar sig inget ansvar för sådana eventuella risker.

6.2 Advokatbyråns spam- och virusfilter kan ibland avvisa eller filtrera bort legitim e-post. Klienten bör därför följa upp viktig e-post till advokatbyrån via telefon eller på annat lämpligt sätt.

 

7. Externa uppdragstagare 

7.1 Anlitande av extern konsult eller fackman kräver klientens tillåtelse. Vid sådana förhållanden kan advokatbyrån begära att klienten kontrakterar dem direkt och därigenom påtar klienten ett direkt betalningsansvar för deras arvoden och kostnader.

7.2 Sådana externa konsulter eller fackmän ska anses vara oberoende från advokatbyrån. Detta oavsett om de identifierats, kontrakterats, informerats eller instruerats genom advokatbyrån. Advokatbyrån tar inget ansvar för sådana andra konsulter eller fackmän. Detta varken för valet av dem eller för att advokatbyrån  rekommenderat dem eller för deras råd eller andra tjänster. Detta gäller oavsett om de rapporterar till advokatbyrån eller om deras råd eller tjänster vidarebefordras till klienten genom advokatbyrån.

 

8. Immateriella rättigheter 

8.1 Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till advokatbyråns arbetsresultat tillhör advokatbyrån och klienten har uteslutande endast rätt att använda dem för det syfte de skapats. I avsaknad av överenskommelse därom får dokument eller annat arbetsresultat inte ges allmän spridning eller användas för marknadsföringsändamål.

 

9. Arvode

9.1 I enlighet med god advokatsed ska ett arvode vara skäligt. Såvida inte annat överenskommits innebär detta att arvodet bestäms med hänsyn till uppdragets art och omfattning, tidspress, svårighetsgrad och betydelse, liksom handläggarnas skicklighet, den tid som lagts ned i ärendet, arbetets resultat och andra sådana omständigheter.

9.2 Alla arvodesbelopp anges exklusive moms. Det vill säga moms om 25 % tillkommer på arvodesbeloppen.

9.3 Utöver advokatbyråns arvode debiterar advokatbyrån klienten ersättning för kostnader med anknytning till uppdraget såsom t.ex. avgifter, resor och logi.

9.4 Advokatbyrån äger rätt att fakturera klienten för kostnader för kopiering, fax och telefon med ett skäligt belopp.

 

10. Fakturering

10.1 Fakturering sker normalt löpande genom delfakturering för viss tidsperiod. Delfaktura avser slutligt arvode för advokatbyråns arbete hänförligt till aktuell period. Advokatbyrån förbehåller sig dock rätten att ställa ut à conto fakturor för advokatbyråns arvode. À conto avser preliminärt arvode utan bestämd anknytning till viss del av advokatbyråns arbete. Vid fakturering à conto sker senare slutlig reglering för viss av advokatbyrån bestämd tid eller senast vid slutfakturering av ärende.

10.2 Advokatbyrån äger även begära förskott på arvode och kostnader. Belopp som betalats i förskott kommer att användas för att reglera löpande fakturor och/eller slutfaktura. Förskott avräknas således inte per automatik vid den fakturering som sker löpande.

10.3 Med undantag för förskottsfaktura sker fakturering normalt med 10 dagars betalningsfrist från aktuellt fakturadatum.

10.4 Vid eventuell utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagens bestämmelser.

 

11. Rättsskydd och rättshjälp 

11.1 För undersökande av möjligheten att erhålla rättskydd åligger det klienten att informera advokatbyrån om försäkring finns att tillgå. I det fall försäkring finns att tillgå åtager sig Advokatbyrån att ansöka om rättsskydd för klientens räkning hos dennes försäkringsbolag.

11.2 I de fall klient beviljas rättsskydd i uppdrag utfört av advokatbyrån ska advokatbyrån äga rätt att för sitt arbete debitera klienten överenskommet timarvode, även om det beviljade rättsskyddet endast täcker en timkostnad motsvarande rättshjälpsnormen eller annat belopp understigande överenskommet timarvode. Det försäkringsskydd som klienten erhållit från sitt försäkringsbolag är ett avtal mellan klienten och försäkringsbolaget.

11.3 I vissa fall kan klient, som anlitar advokatbyrån som privatperson, ha rätt till allmän rättshjälp. I sådana fall gäller särskilda villkor för debitering av arvode.

 

12. Ansvarsförsäkring och ansvarsbegränsning

12.1 Advokatbyrån har en obligatorisk ansvarsförsäkring för ren förmögenhetsskada i det fall advokatbyrån genom försumlighet skulle orsaka klienten – eller tredje man – sådan skada i advokatverksamheten.

12.2 Advokatbyrån ansvarar för skada som klient lidit endast om skadan vållats av advokatbyrån genom försummelse vid uppdragets utförande. Ansvaret ska vara begränsat till maximalt tvåmiljonerfemhundratusen (2 500 000) SEK.

 

13. Upphörande av uppdrag

13.1 Klienten har rätt att när som helst säga upp advokatbyråns uppdragsavtal.

13.2 Utöver situationer enligt vilka advokaten/juristen/advokatbyrån enligt lag eller god advokatsed är skyldiga att frånträda ett uppdrag har advokaten/juristen/advokatbyrån även rätt att frånträda ett uppdrag vid utebliven betalning, bristfällig information och/eller instruktioner eller om förtroendet mellan klienten och advokaten/juristen/advokatbyrån inte längre föreligger.

13.3 Vid uppsägning eller frånträdande är klienten skyldig att betala för advokatbyråns arbete och kostnader fram till det att uppdraget sades upp eller frånträddes samt för skäligt arvode för avveckling av uppdraget.

 

14. Ändringar av uppdragsvillkoren 

14.1 Dessa allmänna uppdragsvillkor kan komma att ändras från tid till annan. Den senaste versionen finns tillgänglig på advokatbyråns hemsida, www.zenitlaw.se. Ändringar i villkoren gäller endast för uppdrag som påbörjats efter det att den ändrade versionen har publicerats på hemsidan.

 

15. Tillämplig lag och tvist

15.1 Dessa allmänna villkor och advokatbyråns uppdrag ska vara underkastade svensk materiell rätt.

15.2 Tvister som uppstår i anledning av dessa allmänna villkor skall, i det fall klienten är näringsidkare, avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

 

16. Information om Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

16.1 Tvister som rör tjänster som advokatbyrån tillhandahållit konsument kan – i det fall tvisten har uppstått efter den 11 januari 2016 och den aktuella omständigheten som tvisten hänför sig till även har uppstått efter detta datum – prövas i Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Med konsument avses i detta sammanhang fysisk person som agerar för ändamål som faller utanför närings- eller yrkesverksamhet.

16.2 Om en klient som är konsument är missnöjd med den tjänst som Advokatbyrån tillhandahållit, ska klienten i första hand kontakta den för ärendet handläggande advokaten vid Advokatbyrån för att diskutera frågan och för att försöka uppnå en lösning i samförstånd. Om klienten inte har kontaktat den för ärendet handläggande advokaten eller Advokatbyrån för att diskutera klagomålet och försöka nå en lösning i samförstånd, utan direkt vänder sig till Konsumenttvistnämnden för att få tvisten prövad, kan nämnden avvisa denna. En förutsättning för att tvisten ska prövas av Konsumenttvistnämnden är att denna inte redan handläggs eller redan är avgjord av domstol.

16.3 Om ett ärende inletts hos Advokatbyråns försäkringsgivare måste frågan lösas inom ramen för försäkringsavtalet innan konsumenten kan vända sig till Konsumenttvistnämnden. Ett försäkringsärende blir således att anse som en del av den lösning i samförstånd som ska avslutas, innan ett ärende kan initieras hos Konsumenttvistnämnden. Om ett ärende trots detta inkommer till konsumenttvistnämnden kommer nämnden att förklara detta vilande till dess att försäkringsfrågan är avgjord.

16.4 Om det inte är möjligt att nå en lösning i samförstånd åligger det Advokatbyrån att upplysa klienten om möjligheten att få saken prövad inom ramen för Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd. Till detta kommer att Advokatbyrån är skyldig att medverka i Konsumenttvistnämndens prövning, om en lösning i samförstånd inte har kunnat uppnås.

16.5 För att prövning ska kunna påkallas måste konsumenten vända sig till Konsumenttvistnämnden inom ett år efter det att klagomålet skriftligen framställdes till Advokatbyrån eller den för ärendet handläggande advokaten.

16.6

För ytterligare information hänvisas till Advokatsamfundets hemsida

www.advokatsamfundet.se

 

17. Behandling av personuppgifter

17.1  Zenit Advokatbyrå CL AB, Zenit Advokatbyrå HJ AB, eller Lars Björk med firma Zenit Advokatbyrå är tre aktörer som samverkar under firmanamnet Zenit Advokatbyrå.

17.2  Zenit Advokatbyrå AB är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som någon av i) Zenit Advokatbyrå CL AB, ii) Zenit Advokatbyrå HJ AB, eller iii) Lars Björk med firma Zenit Advokatbyrå, nedan gemensamt kallad ”advokatbyrån”, erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

17.3  Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till advokatbyrån men utan att det sker kan advokatbyrån inte åta sig ett uppdrag eftersom det då inte går att genomföra nödvändig jävs- och penningtvättskontroll. Advokatbyrån behandlar uppgifterna för att genomföra obligatorisk jävs- och (i förekommande fall) penningtvättskontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen, för redovisnings- och faktureringsändamål.

17.4  Dessa uppgifter behandlas av advokatbyrån på grundval av advokatbyråns och klientens berättigade intresse, för att fullgöra avtalet med klienten samt för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar advokatbyrån. Behandling som grundar sig på intresseavvägning är enligt advokatbyråns bedömning nödvändig för advokatbyrån berättigade intresse att: i) fullgöra uppdraget med klienten på ett effektivt, funktionellt och serviceinriktat sätt med goda kommunikationsmöjligheter med klienten; ii) utföra en effektiv och korrekt fakturering, uppdrags- och arvodesredovisning och kundfordringsindrivning och på annat sätt tillvarata advokatbyråns rättigheter i anknytning till uppdraget; iii) kunna följa och utveckla verksamheten; iv) kunna fastställa, göra gällande eller försvara klientens eller advokatbyråns rättsliga anspråk.

17.5  Personuppgifter kan komma att överföras mellan de byråer som samverkar inom advokatbyrån i syfte att utföra jävs- och penningtvättkontroll, för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering.

17.6  Advokatbyrån kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

17.7  Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

17.8  Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format [eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar]. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar. [

17.9  Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter ska behandlas inom EU/EES. Beroende på Uppdragets natur och andra omständigheter kan det dock krävas att vi behandlar personuppgifter utanför EU/EES. Oavsett i vilket land dina personuppgifter behandlas vidtar vi skäliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att skyddsnivån motsvarar den inom EU/EES. Om personuppgifter behandlas utanför EU/EES garanteras skyddsnivån antingen genom ett beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av lämpliga skyddsåtgärder.

17.10  Personuppgiftsansvarig är Zenit Advokatbyrå AB, orgnr. 556785-7791.

Telefon & E-post
Telefon: 08 – 450 44 50
E-post: info@zenitlaw.se

Adress
Sibyllegatan 81,
114 43 Stockholm

 

  Kontakta oss

  Telefon: 08 – 450 44 50
  E-post: info@zenitlaw.se

  Rättsområden

  • Arbetsrätt – Anställningsskydd, avsked, uppsägning m.m.
  • Avtalsrätt – Samarbetsavtal, agentavtal, leveransavtal, köp- och försäljningsavtal m.m.
  • Bolagsrätt – Aktiebolag, handels- och kommanditbolag, föreningar
  • Entreprenadrätt – Entreprenadjuridik för beställare, entreprenörer och konsulter.
  • Familjerätt – Äktenskapsskillnad, bodelning, äktenskapsförord, arvsskifte, vårdnad, boende och umgänge med barn.
  • Fastighets- och hyresrätt – Hyresavtal, bostadsrätt, köp och försäljning av fast egendom, arrende, servitut.
  • Processer och skiljeförfaranden – Rättegång, allmän domstol, förvaltningsdomstol, skiljenämnd.
  • Skadeståndsrätt – Avtalsbrott, personskada